Räpina valla sündmuste kalender

mai
16
K
Räpina Vallavolikogu istung
mai 16 kell 15:30 – 17:00
Räpina Vallavolikogu istung @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakord:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine (komisjoni esimees)
4. Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine (volikogu esimees)
5. Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 2017 otsuse nr 84 „Esindaja nimetamine Leevi Hooldekodu hoolekogusse” muutmine (sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees)
6. Räpina Vallavolikogu 21. märtsi 2018 otsuse nr 1-3/15 “Vallavara võõrandamine” muutmine (abivallavanem)
7. Kinnisasja omandamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
8. Esindaja määramine Põlvamaa turvalisuse nõukogu rahvatervise komisjoni (vallasekretär)
9. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (vallasekretär)
10. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (abivallavanem)
11. Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas (ehitusspetsialist)
12. Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
13. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

mai
18
R
Puhkeõhtu Toomas Jalajase bändiga
mai 18 kell 20:00 – mai 19 kell 01:30
juuni
20
K
Räpina Vallavolikogu istung
juuni 20 kell 15:30 – 17:00
Räpina Vallavolikogu istung @ volikogu saal | Põlva | Põlva maakond | Eesti

Päevakord:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Räpina Lasteaed Vikerkaar hoolekogusse esindaja määramine (haridus- ja kultuurikomisjoni esimees)
4. Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
5. Asustusjaotuse muutmise algatamine – Pihuste küla (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
6. Kinnisasja omandamine – Ristipalo küla, Oru (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
7. Kinnisasja omandamine – Pääsna küla, Vodi (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
8. Maa tasuta kasutusse andmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
9. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine – Linna staadion, Tartu mnt 11b, Tööstuspargi (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
10. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine – Võhandu 27, Võru mnt 10, Võõpsu mnt 29, Võõpsu mnt 27, Pargi 4, Pargi 24, Karja 10d (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
11. Nõusoleku andmine (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
12. Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 II lugemine (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
13. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine II lugemine (vallasekretär)
14. Meeksi valla 2017. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsosakonna juhataja)
15. Räpina valla 2017. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsosakonna juhataja)
16. Veriora valla 2017. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
(finantsosakonna juhataja)
17. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

aug.
15
K
Räpina Vallavolikogu istung
aug. 15 kell 15:30 – 16:30
Räpina Vallavolikogu istung @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakord:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
4. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
5. Teiste omavalitsuste huvikoolide ja erahuvikoolide õpilaskoha maksumuse tasumise kord (haridus- ja noorsootööspetsialist)
6. Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord (haridus- ja noorsootööspetsialist)
7. Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 14 “Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine” muutmine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
8. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (arendusspetsialist)
9. Räpina valla arengukava 2019-2030 (arendusspetsialist)
10. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

sept.
26
K
Räpina Vallavolikogu istung
sept. 26 kell 15:30 – 17:00
Räpina Vallavolikogu istung @ volikogu saal | Põlva | Põlva maakond | Eesti

Päevakord:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Kohanime määramine liikluspinnale (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
4. Detailplaneeringu kehtestamine – Kärbi (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
5. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine – Viira veski, Soidla, Jõekääru (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
6. Vallavara võõrandamine – Lätte (abivallavanem)
7. Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine” omafinantseeringu tagamine (arendusspetsialist)
8. Räpina valla arengukava 2019-2030 II lugemine (arendusspetsialist)
9. Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord II lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
10. Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (finantsnõunik)
11. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord (abivallavanem)
12. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

okt.
24
K
Räpina Vallavolikogu istung
okt. 24 kell 15:30 – 17:00
Räpina Vallavolikogu istung @ volikogu saal | Põlva | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Valimiskomisjoni koosseisu muutmine (vallasekretär)
4. Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine (komisjoni esimees)
5. Omafinantseeringu tagamine (abivallavanem)
6. Kinnisasja võõrandamine – Jõe 9a (abivallavanem)
7. Räpina valla 2018-2019 aastate konsolideeritud raamatupidamisaruannete audiitori määramine (finantsosakonna juhataja)
8. Veriora Päevakeskuse tegevuse lõpetamine (abivallavanem)
9. Räpina valla preemiate andmise kord (abivallavanem)
10. Räpina valla tunnustuse avaldamise kord (abivallavanem)
11. Määruste kehtetuks tunnistamine (abivallavanem)
12. Räpina valla 2018. aasta lisaeelarve (finantsosakonna juhataja)
13. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

nov.
21
K
Räpina Vallavolikogu istung
nov. 21 kell 15:30 – 16:30
Räpina Vallavolikogu istung @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 83 “Räpina Vallavolikogu esindaja nimetamine üldha-riduskooli hoolekogusse” muutmine (haridus- ja kultuurikomisjoni esimees)
4. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
5. Detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
6. Räpina valla preemiate andmise kord II lugemine (abivallavanem)
7. Räpina valla tunnustuse avaldamise kord II lugemine (abivallavanem)
8. Leevi Hooldekodu põhimäärus (sotsiaalhoolekandespetsialist)
9. Räpina valla 2019. aasta eelarve (finantsosakonna juhataja)
10. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

dets.
19
K
Räpina Vallavolikogu istung
dets. 19 kell 15:30 – 17:00
Räpina Vallavolikogu istung @ volikogu saal | Põlva | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Esindajate nimetamine Räpina valla preemiate andmise hindamiskomisjoni (haridus- ja kultuurikomisjoni esimees)
4. Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine” omafinantseeringu tagamine (arendusspetsialist)
5. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär)
6. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
7. Detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
8. Maa tasuta kasutusse andmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
9. Räpina valla 2019. aasta eelarve II lugemine (finantsosakonna juhataja)
10. Lisatasu maksmine – vallavanem (volikogu esimees)
11. Lisatasu maksmine – abivallavanem P. Rammo (volikogu esimees)
12. Lisatasu maksmine – abivallavanem A .Suvorov (volikogu esimees)
13. Hüvitise maksmine – volikogu esimees (volikogu liige K. Tiganik)
14. Hüvitise maksmine – volikogu aseesimees (volikogu liige K. Tiganik)
15. Hüvitise maksmine – komisjonide esimehed (volikogu esimees)
16. Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 2 „Räpina valla finantsjuhtimise kord” muutmine (finantsosakonna juhataja)
17. Põlvamaa arengustrateegia 2035+ (arendusspetsialist)
18. Räpina valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine (finantsosakonna juhataja)
19. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

juuni
19
K
Räpina Vallavolikogu istung
juuni 19 kell 15:30
Räpina Vallavolikogu istung @ Räpina haldushoone | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Räpina Vallavolikogu korraline istung

Päevakorra projekt:

  1. Volikogu esimehe info
  2. Vallavanema info
  3. Arvamuse andmine Tuurapera turbatootmisraba töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kohta (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
  4. Räpina valla 2018. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht)
  5. Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
  6. Räpina Spordikooli õppetasu kehtestamine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
  7. Räpina Spordikooli põhimäärus, II lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
  8. Räpina Muusikakooli põhimäärus, II lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
  9. Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 29 “Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord” muutmine, II lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
  10. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

Ligipääs dokumendiregistrile: http://delta.andmevara.ee/rapina_vald/

Back to top button
jaga
Close
Close